Vedtekter

for Norsk Toppfotball (NTF)

(Sist endret i NTFs årsmøte mars 2019)

§ 1 Bakgrunn

Norsk Toppfotball (NTF) er en sammenslutning av fotballklubber i 0. divisjon menn og 1. divisjon menn. NTF har sin opprinnelse i Serieforeningen av 1972, SF-72, som ble stiftet 4. oktober 1972.

§ 2 Formål og visjon

NTF er en interesseorganisasjon for 0. divisjon og 1. divisjon på herresiden i Norge. NTF skal være en kompetansebygger, rådgiver og servicekontor for medlemsklubbene innenfor virksomhetsområdene sport, organisasjon, marked, media og økonomi. NTF skal arbeide for å gi medlemsklubbene best mulige rammebetingelser.


I samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) og andre interesseforeninger skal NTF tilrettelegge og styrke arbeidet med toppfotballen. 

§ 3 Medlemmer

De fotballklubbene som til enhver tid tilhører 0. divisjon menn og 1. divisjon menn kan være medlemmer i NTF. Det totale antall medlemsklubber skal ikke overstige 32 fotballklubber.

Nye fotballklubber, dvs. klubber som får opprykk til 1. divisjon menn i samsvar med NFFs turneringsbestemmelser for 2. divisjon menn, kan være medlemmer fra og med 1. januar påfølgende år.

Medlemskap opphører i de tilfeller som er angitt i § 15 nedenfor.

§ 4 Kontingent

Medlemsklubbene betaler en årlig kontingent i henhold til de budsjetter årsmøtet til enhver tid fastsetter. Kontingenten skal være betalt innen 1. juli i virksomhetsåret.

§ 5 Virksomhetsåret

NTFs virksomhetsår er lik regnskapsåret – 1. januar til 31. desember.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er NTFs høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Styret skal sørge for at innkalling med angivelse av tidspunkt for avholdelse av årsmøtet skal være tilsendt medlemmene senest 30 dager før. Innkallingen skal inneholde opplysninger om frister for innsending av eventuelle forslag som medlemsklubbene ønsker behandlet på årsmøtet.

Årsrapport, regnskap, forslag til budsjett for kommende regnskapsår, innkomne forslag fra medlemmer ledsaget av styrets innstilling og forslag til vedtak, samt valgkomiteens innstilling på  styremedlemmer, skal være medlemsklubbene i hende senest 15 dager før årsmøtet.

Forslag fra medlemmer som er knyttet til forslag utsendt fra styret eller andre medlemmer, skal være sendt til NTF per e-post senest 5 dager etter utsendelse som nevnt i foregående setning. Revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet.

Årsmøtet skal avvikles etter følgende dagsorden:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Valg av møteleder
  • Valg av to delegater til å underskrive møtets protokoll
  • Behandle styrets årsrapport
  • Behandle styrets forslag til årsregnskap og balanse for siste regnskapsår
  • Behandle innkomne forslag
  • Behandle styrets forslag til budsjett for neste regnskapsår, herunder fastsette medlemskontingent
  • Valg av styre og valgkomité, herunder valg av leder (styre og valgkomité) og nestleder styre.

På årsmøtet har hver medlemsklubb én stemme. Hver klubb kan være representert med to personer. De møtende klubbrepresentantene skal være personer med stilling som øverste leder eller styrelederverv i medlemsklubben. Om slike klubbrepresentanter ikke har anledning til å delta, kan medlemsklubben i stedet utpeke stedfortreder(e).

De medlemmer som automatisk utgår som medlemmer i henhold til § 15, kan på årsmøtet kun ta del i behandlingen av de saker som er nevnt under pkt. 1 – 5. Nye klubber deltar i behandlingen av alle saker unntatt pkt. 4 og 5.

§ 7 Årsmøtets avstemningsregler, beslutningsdyktighet mv.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av stemmene er representert.

Dersom en klubb ikke møter, har klubben ingen stemmer. Det er således ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Dersom årsmøtet har mindre enn to tredjedeler av stemmene representert, skal det holdes nytt årsmøte innen 21 dager. Ny innkalling skal sendes medlemsklubbene omgående. Beslutningene ved nytt årsmøte skjer ut fra fremmøtte stemmer, uten minimumskrav til antall fremmøtte medlemsklubber.

Generelt gjelder at kun medlemsklubbene kan stemme over fremlagte forslag. Styret har ikke stemmerett.

Ved behandling av en sak som spesielt angår klubbene i 0. divisjon menn eller 1. divisjon menn, kan årsmøtet etter innstilling fra styret avgjøre at saken bare skal behandles  av medlemsklubbene i den aktuelle divisjon. 
Beslutning om å endre vedtektene krever minst to tredjedels flertall blant de fremmøtte medlemsklubber. For øvrig avgjøres alle saker med simpelt flertall.

I saker der det er stemmelikhet ved første votering skal det foretas en ny votering. Ved lik stemmefordeling etter to voteringer, skal styrets beslutning i saken legges til grunn. Er det stemmelikhet også i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme og avgjørende betydning. Er styrets leder fraværende, skal i stedet styreleders stedfortreder ha dobbeltstemme. Denne avstemningprosedyren skal også gjelde i tilfelle av stemmelikhet ved særskilt avstemning blant representerte klubber i enten 0. divisjon menn eller 1. divisjon menn som beskrevet over.

Avstemninger skal finne sted ved bruk av stemmeseddel eller andre skriftlige hjelpemidler, og i tråd med prosedyrer som fastsettes av møteleder. Dersom det før avstemning er åpenbart at det er enighet om en sak, er det likevel ikke krav til skriftlig avstemning, med mindre dette kreves av en eller flere av de representerte medlemsklubbene.

§ 8 Styre

Styret skal bestå av fra 5 til 8 medlemmer. Årsmøtet velger styre etter forslag fra valgkomitéen og ved særskilt valg blant disse, leder og nestleder i styret.

Styret skal sammensettes av representanter fra klubber i 0. divisjon menn og 1. divisjon menn, som er medlemmer av NTF. Trenere eller spillere i en av medlemsklubbene kan ikke innvelges i NTFs styre. Styrets sammensetning skal være slik at 0. divisjon menn har flertall ved avstemminger, jfr. bl.a. § 3 og § 7.

Ingen klubb kan ha mer enn en - 1 - representant i styret.
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, og slik at halvparten av styret er på valg annet hvert år. Leder og nestleder er ikke på valg samme år.

Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Blant de fremmøtte styremedlemmer må enten styrets leder eller nestleder finnes.

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder eller dennes stedfortreder dobbeltstemme. Styremøte avholdes minst fem ganger pr. år. De valgte styremedlemmer er personlig valgte og skal sitte valgperioden ut, selv om den valgte tillitspersons egen klubbs medlemskap opphører. Dersom et styremedlem er  ansatt i medlemsklubb og slutter ved selv å ha sagt opp sin stilling, skal vedkommende sitte i NTFs styre frem til neste årsmøte. Dersom en ansatt i medlemsklubb slutter ved oppsigelse fra klubben, skal avgjørelse om fortsatt styreverv behandles umiddelbart av de øvrige av NTFs styremedlemmer. Saken kan, dersom styret ønsker det, legges frem for første års- eller medlemsmøte til behandling.
 

§ 9 Valgkomité

Valgkomité velges på årsmøtet for ett år av gangen, etter innstilling fra styret. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret. Valgkomitéen skal ved utforming av sin innstilling påse at styret og dets medlemmer har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse, særlig med vekt på sportslige forhold, marked og media. Sammensetningen av styret skal videre ta hensyn til geografiske forhold, rimelig fordeling mellom representanter fra 0. divisjon menn og 1. divisjon menn, samt representasjon fra begge kjønn.

Valgkomitéen skal bestå av 3-5 medlemmer fra ulike medlemsklubber. Både 0. divisjon menn og 1. divisjon menn skal være representert i valgkomitéen. Årsmøtet velger ett av medlemmene som leder.

§ 10 Revisor

Årsmøtet velger revisor. Revisor skal være registrert eller statsautorisert.

§ 11 Daglig drift

NTF ledes av styret. Det er opp til styret å sørge for foreningens administrasjon og daglige drift, samt ledelse av denne. Foreningen skal i det daglige arbeide se til at tiltak som iverksettes (både sportslig og andre) tar hensyn til interessene både til 0. divisjon menn og 1. divisjon menn. Styret kan ansette og si opp administrerende direktør – samt foreta andre ansettelser og oppsigelser ved foreningens kontor, etter innstilling fra administrerende direktør.

§ 12 Medlemsklubbenes ansvar for NTFs økonomiske forpliktelser

Medlemsklubbene er pro rata ansvarlig for NTFs økonomiske forpliktelser.

§ 13 Medlemsmøter

Styret kan innkalle til medlemsmøter. På foreningens medlemsmøter kan medlemsklubbene møte med to representanter. De møtende klubbrepresentantene skal være personer med stilling som øverste leder eller styrelederverv i medlemsklubben. Om slike klubbrepresentanter ikke har anledning til å delta, kan medlemsklubben i stedet utpeke stedfortreder(e).

Medlemsmøter kan treffe beslutninger i alle saker som forelegges disse av styret som ikke eksplisitt er lagt til årsmøtet i henhold til § 6.
Avstemningsreglene for medlemsmøtet er de samme som nevnt i § 7. Medlemsmøter er beslutningsdyktige, uavhengig av hvor mange medlemsklubber som er representert på de respektive møtene.

Saker som skal besluttes i medlemsmøter skal på forhånd forelegges medlemsklubbene. Medlemsklubbene har forslagsrett i alle saker som skal behandles på medlemsmøter.

For medlemsmøter gjelder de tidsfrister for innkalling og utsendelse av innkomne forslag med styrets innstilling som er angitt i § 6.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar dette, eller når minst en tredjedel av medlemsklubbene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med de samme frister som for ordinært årsmøte – jfr. § 6.

§ 15 Opphør av medlemskap

Medlemskapet i NTF opphører dersom en klubb rykker ned fra 1. divisjon menn i henhold til turneringsbestemmelsene for denne divisjonen. Opphør av medlemskap gjøres gjeldende fra 1. januar etter nedrykk, dog slik at klubben kan delta i beslutninger på første etterfølgende årsmøte som angitt i § 6 siste ledd.

En klubb som ikke har betalt medlemskontingent i rett tid (jf. § 4 over) mister sine rettigheter i foreningen. I det øyeblikk at medlemsavgiften er betalt, får klubben sine rettigheter tilbake. Dersom medlemsavgiften ikke er betalt innen årsmøtet som avholdes året etter forfall eller innen frist fastsatt i medlemsmøte, opphører medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

Klubber som rykker ned fra 1. divisjon menn kan, om klubben har vært medlem av NTF i minst tre av de seneste fem årene og om klubben selv ønsker det, i det første påfølgende året etter nedrykket få status som observatør. Det innebærer at klubben kan møte (men ikke stemme) på alle møter, unntatt års- og medlemsmøter, i NTFs regi, samt kreve å få tilsendt all den informasjon som tilsendes foreningens medlemsklubber.

§ 16 Oppløsning

Ved eventuell oppløsning av Norsk Toppfotball skal eiendeler med fradrag av forpliktelser fordeles blant medlemsklubbene etter forholdstall ut fra antall medlemsår de siste 10 årene.

Annonse: